ALTUNLAR GIDA İHTİYAÇ VE TÜKETİM MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 • Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. işbu metinde “ALTUN MARKET” olarak anılacaktır.

 

ALTUN MARKET, kişisel verilerinizi korumak için azami özeni gösterir. Bu nedenle web sayfamızı/çağrı merkezimizi veya şubelerimizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissediniz. ALTUN MARKET ile paylaştığınız kişisel verileriniz, ALTUN MARKET tarafından muhafaza edilir, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri ve sizlerin rızası dışında hiçbir işleme tabi tutulmaz, Kanuni gereklilik ortadan kalktıktan sonra da silinir veya anonimleştirilir. Bu konuda sayfamızda bulabileceğiniz Veri Güvenliği Politikamızı inceleyebilirsiniz. Veri güvenliğinin sağlanması için gerekli olan tüm idari ve teknik altyapı şirketimiz tarafından kurulmuş olup, düzenli aralıklarla denetlenmekte ve güncellenmektedir. 
ALTUN MARKET web siteleri tarafından yönlendirilme yapıldığınız (link verilen) diğer internet siteleri bakımından da Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin sizlere sağladığı güvenceleri talep ediniz ve bu sitelerin veri güvenlik politikasını inceleyiniz. Şirketimiz üçüncü kişi durumunda bulunan sitelerin veri güvenliği konusunda bir garanti sunamamaktadır. Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnin’i yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, T.C. numaranız, banka hesap bilgileriniz, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, uyruğunuz, adresiniz, telefon numaranız, medeni durumunuz, eğitim durumunuz, mesleki durumunuz,  kariyer geçmişiniz gibi(sayılanlarla sınırlı değildir) kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler:

ALTUN MARKET kişisel verilerinizi, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK 4. maddesine uygun olarak


 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
  b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
  ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
  d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza             etmeyi ilke edinir.

 

Veri Sorumlusu Olarak Altun Market’in Aydınlatma Yükümlülüğü :


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10 uncu maddesi verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü ’dür.  KVKK hükümlerine göre ALTUN MARKET, ‘veri sorumlusu ’dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, ‘veri sahiplerini’, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11 inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.
Altun market olarak bütün ziyaretçilerimize aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.


Veri Sorumlusunun ve Temsilcisinin Kimliği
:


KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, aşağıda bilgileri yer alan Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. dir.

 

 Kişisel Verileri Toplama ve İşlemenin Yöntemi, Hukuki Sebebi:


ALTUN MARKET kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işlemlerin hukuki dayanakları konusunda KVKK’da belirtilen hükümlere uygun hareket eder. 
Altun market müşterilerine ait kişisel verilerini, açık rıza halinde doğrudan kişisel verisi işlenen kişilerden, bu kişilerin kanuni temsilcilerinden, mağazalarımız, internet sitemiz, internet uygulamamız, çağrı merkezimiz tarafından siz müşterilerimizin tercihlerine göre sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan, kişisel veri sahibinin tercih etmesi durumunda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere seyahat acenteleri, veri sahibine hizmet sunan üçüncü kişi durumundaki şirketler, online alışveriş kanalları, çağrı merkezleri, bilet satış birimleri kanalıyla elde eder.

Hangi kanaldan elde edilirse edilsin, açık rızanızın bulunmaması durumunda kişisel verileriniz işlenmez.

Ancak KVKK’nın 5 inci maddesinde belirtilen :                                 

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, 
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hallerinde rıza olmaksızın kişisel verilerin işlenmesine imkân vermektedir. ALTUN MARKET kişisel verilerin işlenmesinde, veri sahibinin rızasını öncelikli olarak tercih eder. 
KVKK’nın 6’ıncı maddesi uyarınca hassas kişisel veriler ise ancak veri sahibinin rızası ile işlenebilir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, ALTUN MARKET tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir; 

 • Müşteri memnuniyetini temin etmek, şirketimiz tarafından sunulan ürün(kampanyalı), mal ve hizmetleri tanıtmak ve daha etkin yararlandırmayı artırmak, şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi, veri güvenliğinin sağlanması ve şirkete ait stratejilerin belirlenmek, üyeleri tanımak ve iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, Altun Market tarafından kurulan müşteri gruplarına üye kaydetmek, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
 • web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği  akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

ALTUN MARKET;

Kişisel Verilerinizi, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz,  Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişileri, topluluk kişilerine aktarılabilmektedir. İşlenen Verilerin Hiçbiri yukarıda belirtilen halleder istisna olmak kaydı ile 3. Bir Şahıs veya kurum  ile paylaşmaz.

Verilerin Saklanması ve Silinmesi :

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11 inci maddesine göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da ALTUN MARKET tarafından hazırlanmıştır. 


ALTUN MARKET tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;


 1. a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne,  Veri Sahibi Başvuru Formu’n da yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yenibosna Merkez Mah., Cemal Ulusoy Cad. No:27/1, Bahçelievler/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu altunlargida@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Cookieler (Çerez Politikamız) :


Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcı aracılığı ile bilgisayara yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcı ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla kullanıcıyı tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır. 
Oturum Çerezleri; bu tür çerezler ALTUN MARKET sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Web sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, web sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
Performans Çerezleri; bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının web sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, web sitesinin performansının arttırılması sağlanır.
Fonksiyonel Çerezler; Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş web özellikleri sağlanır. 
Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri; ALTUN MARKET web sitelerinde bazı fonksiyonları kullanma amacıyla, üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanır. Web sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur. 

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

Nasıl Koruyoruz :

ALTUN MARKET tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, hizmet sunan üçüncü kişi ve kurumların özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

ALTUNLAR GIDA İHTİYAÇ VE TÜKETİM MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.