6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI, PAYLAŞILMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ve ÇALIŞAN ADAYLARINI BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Personel Adayımız,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı, saklamanızı ve okuyup anladıktan sonra aşağıdaki onay metnini de dikkatlice okuyarak onaylamanızı rica ederiz.

 1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, T.C. numaranız, banka hesap bilgileriniz, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, uyruğunuz, adresiniz, telefon numaranız, medeni durumunuz, sigara kullanım durumunuz, eğitim durumunuz, mesleki durumunuz,  cinsiyetiniz kariyer geçmişiniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

 1. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 1. Hangi kişisel veya özel nitelikli verileriniz işlenmektedir?

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz, işe alım sürecinde ve iş başvurunuzun kabul edilmesi halinde işyerimizdeki çalışmanız sebebiyle şirketimiz nezdinde işlenebilmektedir.

Veri Kategorisi

Veri Türleri

Kimlik verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı sureti

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Finansal Veri

 

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Özel nitelikli kişisel veri

Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri, parmak izi, yüz tanıma,

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Görsel ve İşitsel veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, görsel, ses kayıtları, kamera kayıtları

Performans ve Kariyer verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, katılım formu, mülakat değerlendirme formu, performansının değerlendirmeleri, aktivite bilgileri

Aile Yakını verisi

Evlilik cüzdanı, eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, telefon numarası, bakmakla yükümlü olduğu diğer yakınlarının adı, soyadı, yaşı, mesleği ve telefon numarası

Çalışma Verisi

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, çalışan sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarihi, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün sayısı vs.

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu (GPS) verisi, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit - gazi yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri vs.

 

 1. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.  Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu  Yenibosna  Vergi Dairesine kayıtlı, 0671142363 Vergi numaralı ve Yenibosna Merkez Mah., Cemal Ulusoy Cad. No:27/! Bahçelievler/İstanbul adresine faaliyet gösteren  Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’dir.

 

 1. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’a ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi mevzuattan doğan ve işveren olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, işe giriş ve iş akdinizin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgelerin özlük dosyanıza ve özlük dosyalarının elektronik ortamda tutulduğu veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.

 1. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?

Kişisel verileriniz İş Kanunu ve diğer kanunların işveren sıfatıyla  Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’yi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, iş başvurunuzu gerçekleştirdiğiniz tarihten itibaren 2 yıl süre ile, işe alımınızın gerçekleşmesi halinde ise çalıştığınız müddet boyunca ve iş akdinizin sona ermesinden itibaren 5  yıl süre ile muhafaza edilecektir.

 1. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

    6. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan  Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

 

 1. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. İşveren olarak meşru amaçlar doğrultusunda birtakım kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamız kaçınılmazdır. Örneğin; işe alımınızın gerçekleşmesi halinde maaş ödemelerini gerçekleştirebilmek için banka hesabı ve maaş bilgilerinizi çalışmakta olduğumuz banka şubesiyle ya da maaşınızın üzerine haciz konulması durumunda maaş bilginizi haciz talimatını gönderen İcra Müdürlüğü ile paylaşırız. Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, iş kazalarının yasal bildirimlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, işyeri güvenliğinin sağlanması, çalışanların eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve eğitim verilmesi, servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim kurulması, kartvizit basımının sağlanması, kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi durumlarda da birtakım kişisel verilerinizi ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabiliriz. Şirket içi doğum günü kutlama organizasyonları için doğum tarihinizi duyurabiliriz. Piknik, kutlama, mesai saatlerindeki faaliyetler,  vb. etkinliklerde elde edilen görüntülerin sosyal medya hesaplarımızda ve internet sitemizde kullanılması gibi haller de söz konusu olabilir. Bu gibi hallerde, yasal zorunluluk teşkil etmediği sürece, kişisel verilerinizin paylaşılmasını istemediğinizi belirtmeniz halinde, işbu kişisel verileriniz bahsedilen şekilde kullanılmayacaktır. Bunun haricinde de, işe alımınızın gerçekleşmediği ancak iş başvurunuzun aday havuzumuzda muhafaza edilmekte olduğu dönem boyunca, iş başvurusu için paylaşmış olduğunuz bilgileriniz, iş başvurunuzun değerlendirilmesinden başka bir amaçla kullanılmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Ayrıca, işbu metnin 7. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

 

 1. Kişisel verileriniz yurtdışına nasıl aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir.

Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. olarak, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

 

 1. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri  San. ve Tic. A.Ş.nin  İnsan Kaynakları birimine yazılı şekilde başvurarak sorabilirsiniz. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise aynı bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. İnsan Kaynakları birimine yazılı olarak sunmuş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında tarafınıza e- posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.
       

   Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin onay veriyorum.

 

ÇALIŞAN VE ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

 

Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri  San. Ve Tic. A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme akabinde tarafıma tebliğ edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kvkk") Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması, Kullanılması, Paylaşılması Hakkında Çalışan ve Çalışan Adayı Bilgilendirme Ve Aydınlatma Metni uyarınca, Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında edindiğim bilgiler doğrultusunda;

 

Altunlar Gıda İhtiyaç Ve Tüketim Maddeleri  San. Ve Tic. A.Ş. tarafından (Bundan sonra “İşveren” olarak anılacaktır.), İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan nedenlerle, mevzuatın açıkça izin verdiği veya yükümlülük altına soktuğu durumlarda, benimle ya da mevzuatta öngörülen diğer yakınlarımla (Eş, anne, baba ve çocuklar gibi bakmakla yükümlü olunan kişiler) ilgili kişisel verilerin(Ad, soyad,T.C., telefon, e-posta, ikametgah, eğitim-askerlik-sabıka durumu, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri vb.)ve yine mevzuatın açıkça izin verdiği ve/veya yükümlülük öngördüğü durumlarda özel nitelikli verilerimin aday personel havuzunda, işe alımımın gerçekleştirilmesi halinde personel özlük dosyamda ve bu dosyadaki verilerin muhafaza edildiği elektronik sistemde/veri tabanında bulundurulmasını, işlenmesini, işin ifası için gerekli haller vs. yasada sayılan sebeplerle veya doğum günü kutlaması, mesai saatleri içerisindeki faaliyetler sırasında, etkinliklerde elde edilen görüntülerin internet sitesinde kullanılması gibi ihtiyari sebeplerle kullanılmasını, işe başvuru için paylaştığım bilgilerin iş başvuru tarihinden itibaren 2 yıl süreyle ve işe alımımın gerçekleştirilmesi halinde çalıştığım süre ve iş akdimin sona ermesinden itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesini, tarafımdan ayrıca rıza alınmaksızın mevzuatta açıkça yetkili kılınmış üçüncü kişilerle ve yetkili idari ve adli organlarla paylaşılmasını kabul ederim.

 

Organizasyonu ve işyeri koşulları gereği, İşveren’in mevzuat kapsamında çalışanların işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutma ile ilgili ispat yükümlülüğünün sağlanması ve buna ilişkin meşru menfaati nedeniyle ve ayrıca görev yaptığım işyerindeki güvenlik ve gizlilik önlemleri nedeniyle, gerekli hallerde parmak izimin, yüz ve el tanımaya ilişkin biyolojik verilerimin, retina verilerimin alınabileceğini, güvenlik amaçlı bulundurulan kameralarla elde edilecek görüntülerimin ve ses kaydımın meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere, oluşturulan veri tabanında çalıştığım süre ve iş akdimin sona ermesinden itibaren 5 yıl süre ile saklanmasına, işbu kişisel ve özel nitelikli verilerimin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için ya da kanundan kaynaklanan herhangi bir sebeple talep edilmesi halinde yetkili adli ve idari makamlarla paylaşılmasına açık rızam ve özgür irademle onay verdiğimi beyan ederim. Ayrıca mesai saatleri içerisinde, iş yeri faaliyetlerinde, etkinliklerde ve kutlamalarda çekilen, elde edilen görüntülerimin ve ses kayıtlarımın İşverenin internet adresi, sosyal medya hesapları, panolar vb. gibi reklam ve tanıtım amaçlı alanlarda kullanılmasını onaylıyorum. Ayrıca işyeri bünyesinde, işveren etkinliklerinde, mesai saatlerim sırasında  izinsiz olarak görüntü veya kayıt almayacağımı, izinsiz olarak elde etmiş olduğum görüntü, kayıt vb. gibi İşverene ve diğer çalışanlara ait  verileri sosyal medya hesaplarımdan ve diğer paylaşım sitelerinden paylaşmayacağımı, aksi durumda sebep olunacak zararları şimdiden karşılayacağımı taahhüt ederim.

 

Ayrıca, İşveren’in meşru  ve hukuki menfaatleri ya da yükümlülükleri sebebiyle ya da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer mevzuatın izin verdiği durumlarda da (Hayati tehlike arz eden durumlarda, sözleşmenin ifası için gerekli bulunması halinde vs.) şahsımla ilgili kişisel verilerin ayrıca rızama gerek bulunmadan işlenmesini ve üçüncü kişilere aktarılmasını kabul ederim.

İşveren’in yurtdışında mukim şirket ve/veya şirketlerle işbirliği içerisinde bulunması ihtimaline binaen kişisel verilerimin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması ya da Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı olarak şahsıma ya da İşveren’e taahhüt etmeleri halinde, ayrıca bir onay gerekmeksizin, tarafımla ilgili kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.


        Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin onay veriyorum.

        ……

KVKK aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum.